Положення про юридичний відділ

Державного вищого навчального закладу

«Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»

1. Загальні положення

1.1. Положення про юридичний відділ Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» (далі – Положення) розроблене відповідно до статті 33 Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» (далі – університету).

1.2. Юридичний відділ університету створений з метою правового забезпечення діяльності університету.

1.3. Начальник та юрисконсульти юридичного відділу університету підпорядковані безпосередньо ректору університету.

2. Основні завдання юридичного відділу університету

2.1. Основним завданням юридичного відділу університету є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та беззастережне виконання вимог діючого законодавства, інших нормативно-правових актів університетом, а також усіма працівниками університету під час виконання покладених на них посадових обов'язків, представлення інтересів університету в судах.

2.2. Покладення на юридичний відділ обов'язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

2.3. У своїй діяльності юридичний відділ університету керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, наказами МОЗ та МОН України, цим Положенням, а також іншими нормативними документами.

2.4. Функції юридичного відділу в університеті виконують начальник юридичного відділу та три юрисконсульти.

2.5. Пропозиції юридичного відділу університету щодо приведення актів та інших документів університету, у відповідність із діючим законодавством є обов'язковими для розгляду ректором університету.

2.6. З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи університету зобов'язані невідкладно надавати необхідні матеріали на вимогу начальника юридичного відділу.

3. Права та обов’язки юридичного відділу університету

3.1. Юридичний відділ університету відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує правильне застосування в університеті вимог діючого законодавства, нормативно - правових актів та інших документів, подає ректору університету пропозиції щодо вирішення правових питань, пов'язаних з діяльністю університету;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів актів та інших документів з питань діяльності університету;

3) надає висновки щодо відповідності діючому законодавству проектів актів та інших документів, підготовлених в університеті, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників відповідних структурних підрозділів або осіб, що виконують їх обов’язки. У разі виявлення невідповідності проекту акта чи іншого документа Конституції України та діючому законодавству, подає вмотивовані пропозиції щодо приведення його у відповідність із законодавством;

4) інформує ректора університету про необхідність вжиття заходів для внесення змін до певних актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

5) організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, дає правову оцінку проектам таких договорів (контрактів). Проекти договорів (контрактів) погоджуються (візуються) працівниками юридичного відділу за наявності віз керівників відповідних структурних підрозділів або осіб, що виконують їх обов’язки;

6) бере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів університету в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань;

7) організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів, а також забезпечення проведення правової роботи щодо захисту інтересів держави та університету у випадках не прибуття випускників університету до інтернатури, інтернів – до місця направлення на роботу;

8) здійснює контроль за дотриманням структурними підрозділами університету порядку пред'явлення і розгляду претензій;

9) сприяє своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у документах прокурорського реагування, судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів;

10) подає ректору університету пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення діяльності університету;

11) сприяє дотриманню законності у реалізації прав трудового колективу університету під час вирішення виробничих та соціальних питань;

12) надає правову допомогу працівникам університету;

13) забезпечує правильне застосування норм діючого законодавства, що стосуються прав і законних інтересів працівників університету, подає пропозиції ректору університету щодо поновлення порушених прав;

14) організовує проведення заходів щодо попередження, профілактики, виявлення та запобігання корупційним проявам в університеті.

3.2. Юридичний відділ університету має право:

1) перевіряти дотримання законності структурними підрозділами університету;

2) одержувати у встановленому порядку від посадових осіб університету необхідні для виконання покладених на них завдань документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали;

3) за згодою ректора університету залучати спеціалістів з метою підготовки проектів актів, інших документів, а також розроблення та здійснення заходів, які проводяться юридичним відділом університету, відповідно до покладених на нього завдань;

4) інформувати ректора університету про покладення на юридичний відділ обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки ненадання або несвоєчасного надання посадовими особами університету матеріалів на вимогу юридичного відділу університету.

3.3. Працівники юридичного відділу університету користуються іншими правами, які передбачені нормами діючого законодавства.

3.4. Начальник юридичного відділу університету:

1) забезпечує виконання завдань, покладених на юридичний відділ університету;

2) здійснює контроль та координує діяльність юрисконсультів університету;

3) подає пропозиції ректору університету щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення юрисконсультів університету.

ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ -

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ

На виконання розпорядження проректора з науково-педагогічної роботи від 27 травня 2015 інформуємо про наступне:

За звітний період адміністрацією університету проведені перевірки стану роботи юридичного відділу. Начальником юридичного відділу систематично перевіряється виконання своїх обов’язків підлеглими працівниками.

За підсумками проведених перевірок стану правової роботи суттєвих недоліків не виявлено.

За звітний період працівниками юридичного відділу надано 126 письмових роз’яснень чинного законодавства. Систематично надавалися усні правові консультації з питань застосування законодавства для працівників та студентів університету. Крім цього юридичним відділом постійно публікуються статті на правову тематику в університетських газетах: «Медична академія» та «Університетська лікарня».

Щодо підвищення кваліфікації спеціалістами юридичного відділу:

- у січні цього року юрисконсульта Матюка Романа Сергійовича переведено на посаду юрисконсульта I категорії;

- основною формою вдосконалення та поповнення професійних знань є

самостійна підготовка, в тому числі, з використанням можливостей Інтернет - ресурсу та програми Ліга-Закон.

Відповідно до п.13 та 14 п.10 загального Положення «Про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 №1040, юридичний відділ разом із зацікавленими структурними підрозділами університету вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат та порушення договірних зобов’язань. Крім того, юридичний відділ здійснює аналіз:

- матеріалів, які надходять від правоохоронних та контролюючих органів;

- результатів претензійно-позовної роботи;

- даних, отриманих за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій, а також готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.

Юрисконсультами юридичного відділу університету проводиться претензійно-позовна робота в судах загальної та господарської юрисдикції на підставі довіреностей по усіх поточних питаннях, що виникають та потребують їх судового вирішення. Зокрема, за звітний період згідно виявлених порушень під час ревізії фінансово-господарської діяльності щодо неприбуття випускників університету до місця проходження інтернатури та відпрацювання трьох років у відповідних медичних установах згідно розподілу за державним замовленням юрисконсульти юридичного відділу університету забезпечували у судах загальної юрисдикції представництво щодо стягнення з шести випускників університету коштів затрачених Державою на їхнє навчання та стипендію.

Юрисконсультами юридичного відділу проводяться зустрічі з завідувачами кафедр та працівниками університету, екзаменаторами, студентами щодо роз’яснення вимог нового антикорупційного законодавства. На цих зустрічах висвітлюються наступні питання:

- основні положення нового антикорупційного законодавства, в тому числі нових державних структур по боротьбі з корупційними та пов’язаних з ними правопорушеннями;

- дослідження терміну «подарунок», визначеного новим Законом України «Про запобігання корупції»;

- визначення основних понять, пов’язаних з корупцією. Відповідальність за порушення вимог антикорупційного законодавства;

- визначення понять «Посадова особа», «Юридична особа публічного права», «Організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції».

Юридичним відділом розроблено Положення «Про прядок обрання виборних представників з числа студентів для участі у виборах ректора ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», Положення «Про Організаційний комітет з проведення виборів ректора ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», Положення «Про порядок обрання представників для участі у виборах ректора з числа інших штатних працівників ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», Положення «Про Виборчу комісію з проведення виборів ректора ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», Положення «Про Наглядову раду ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», Методичні рекомендації щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання ректора ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Підготовлено нову редакцію статуту ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» та зміни і доповнення до нього. За вказаний період юридичним відділом постійно розроблялася внутрішня нормативна документація.

З метою поліпшення співпраці між медичними навчальними закладами, за дорученням ректора, підготовлено Угоду про співпрацю між ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» та ПВНЗ «Галицький медичний коледж». Опрацьовано та підготовлено Договір про співпрацю щодо проведення практики студентів Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» з департаментами охорони здоров’я Хмельницької, Житомирської, Рівненської обласних державних адміністрацій.

За звітний період керівник юридичної служби не змінювався.

Юридичний відділ на постійній основі розробляє тексти договорів по усіх напрямках роботи університету. Відповідно до чинного законодавства здійснює контроль за правильністю укладання договорів відділами університету, вивчає та вносить свої уточнення і доповнення до договорів, які подаються юридичному відділу для погодження.

За звітний період юридичний відділ на постійній основі надає правові консультації Студентській раді університету та сприяє поширенню правових знань серед студентства. Крім того, юридичний відділ за вказаний період також займався правовим супроводом працевлаштування випускників університету.